ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Greenlnspiration Adviesbureau op het gebied van Marketing en Innovatie.

Voor overeenkomsten tot het verstrekken van adviezen, en het verlenen van diensten door het bedrijf Greenlnspiration, gevestigd en kantoorhoudend Grutto 25, 2751 CT Moerkapelle.

1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer : Greenlnspiration , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24405411. Opdrachtgever: de wederparty van de opdrachtnemer.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten welke door de opdrachtnemer worden gegeven respectievelijk aanvaard evenals op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten dan wel rechtshandelingen, het verstrekken van adviezen, het geven van voorlichting en uitvoering van projecten op het gebied van innovatie en marketing in de ruimste zin van het woord, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
2.2 Verwijzing door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenstemming tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en op andere documenten van de opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

3 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder enige schadeplicht een aanbod te herroepen, uitdrukkelijk onverwijld na de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever.
3.2 Overeenkomsten komen slechts tot stand indien de opdrachtnemer schriftelijk wordt bevestigd of opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever de opdracht uitvoert.
3.3 De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van de overeenkomst door de partijen dan wel vanaf de dag dat de opdrachtnemer een door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen. 3.4 Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtnemer bevoegd gebruik te maken van derden, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

4 Prijzen
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, luiden prijzen in euro's en exclusief btw, reis-, verblijf-, transport- en verzekeringskosten. 4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst en voor de opdracht is uitgevoerd zich verhogingen van vrachtkosten, lonen, sociale lasten of andere prijsbepalende factoren waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van valutakoerswijzigingen voor¬doen heeft de opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijs binnen 3 maanden na sluiten van de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen. Indien opdrachtnemer binnen genoemde termijn de overeengekomen prijs wenst te verhogen is opdrachtgever bevoegd te overeenkomst te ontbinden.
4.3 De prijsverhoging wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst zodra de opdrachtnemer de prijsverhoging aan de opdrachtgever heeft meegedeeld. Betaling van de prijsverhoging dient te geschiede gelijk met die van de hoofdsom.

5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden waartoe een separate overeenkomst wordt gesloten tussen opdrachtgever en de derde.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en of basismateriaal, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker in de door gebruiker gewenste wijze worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker in de door gebruiker gewenste vorm en op de door gebruiker gewenste wijze worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.5 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of door een opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6 Betaling
6.1 Opdrachtgever is verplicht de prijs te voldoen binnen de door de opdrachtnemer op de factuur gestelde termijn dan wel bij het ontbreken daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 Betaling dient te geschieden door storting of overschrijving op de door opdrachtnemer aangegeven bankrekening of door betaling in contanten tegen een af te geven kwitantie.
6.3 lndien na verstrijken van betalingstermijn geen of geen volledige betaling heeft plaats gevonden, worden alle nog verschuldigde bedragen zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst verreist is, terstond opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht in verzuim te verkeren.
6.4 Met ingaan van de dag van verzuim als bedoeld in het derde lid is opdrachtgever over de openstaande vordering van de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5 % per maand.
6.5 Indien de opdrachtgever met betaling in verzuim raakt kan opdrachtnemer hem hiervan in kennis stellen met het verzoek om binnen 8 dagen na dagtekening over te gaan, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer om schade, kosten en rente in rekening te brengen.
6.6 ln geval opdrachtgever niet gaat betalen binnen de in het vijfde lid vermelde termijn, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de vordering ter incasso uit handen te geven en wordt het bedrag van de vordering verhoogd met buitengerechtigde kosten evenals de in het vierde lid vermelde rente. De te vergoeden buitengerechtigde kosten zullen worden berekend op basis van Het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 75 euro.
6.7 In geval de opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst gegronde twijfel be¬staat over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, kan opdrachtnemer van de opdrachtgever verlangen dat een deugdelijke zekerheid wordt gesteld tot maximaal de omvang van het bedrag dat de opdrachtnemer dan te vorderen mocht hebben. Opdrachtnemer kan te allen tijde een vooruitbetaling op de overeengekomen prijs verlangen.

7 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
7.1 In geval van omstandigheden die de nakoming van opdrachtnemer rustende verbintenis, verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen (hierna overmacht) worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort.
7.2 Indien de overmacht langer duurt dan 3 maanden is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden zonder de opdrachtgever enig recht kan doen gelden op vergoeding van schade.
7.3 lndien opdrachtnemer voor het tijdstip van intreden van de overmacht al een gedeeltelijk aan zijn verplichting uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd de door hem verrichte of te verrichten prestaties afzonderlijk te factureren.
7.4 Onder overmacht als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan omstandigheden zoals oorlog, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, oproer, brand, verkeersstoringen , werkstakingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, vertragingen in de verstrekkingen aan de opdrachtnemer van bij derden bestelde diensten of zaken, van de opdrachtnemer of zijn werknemers, ongevallen, bedrijfsstoringen en maatregelen van overheidswege.

8 Aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook in verband met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst.
8.2 Uitdrukkelijk wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van gevolgschade dan wel schade die is ontstaan door gebruik, toepassing of uitvoering van de door opdrachtnemer gegeven adviezen. Indien opdrachtnemer prognoses of calculaties verstrekt zullen deze nooit bindend zijn.
8.3 Opdrachtnemer staat uitdrukkelijk niet in voor de verenigbaarheid van de door hem verstrekte adviezen of voor geschreven of geleverde met terzake in het land van vestiging van opdrachtgever van toepassing zijnde wet -en regelgeving, ongeacht door welke instantie deze is afgekocht.
8.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot door hem geleverde of voorgeschreven producten en staat evenmin in voor de effectiviteit daarvan, noch geeft hij garantie voor het bereiken van bepaalde resultaten.

9 Geheimhouding
9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie.
9.2 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard betreffende de werkwijze van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij het verlenen van de opdracht. Het hier bepaalde is tevens van toepassing op voorstellen tot wijziging aanvulling en of uitbreiding van de opdracht.
9.3 Opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen en staat in voor geheimhouding door deze derden overeenkomstig lid 1 en 2.Ten behoeve van derden evenals ten behoeve van medewerkers van opdrachtnemer gelden alle bepalingen betreffende uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer en betreffende vrijwaring door de opdrachtgever voor aanspraak derden.
9.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

10 Beschikking en auteursrechten
10.1 Uitgebrachte rapporten, presentaties en adviezen mogen door opdrachtgever slechts worden gepubliceerd na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
10.2 Het gebruik van het resultaat van de overeenkomst evenals het gebruik van de naam van de opdrachtnemer voor commerciële doeleinden, is slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

11 Ontbinding
11.1 Indien opdrachtgever een of meerdere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt in staat van faillissement wordt verklaard, zijn (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, evenals indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft de opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, een en ander naar zijn keuze en met behoud van het recht op volledige vergoeding van kosten, schade, en interesten en andere aan opdrachtnemer toekomende rechten.

12 Gebreken: klachtentermijn
12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor klachten binnen de grenzen van zoals in lid 8 van deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

13 Toepassing recht, bevoegde rechter, wijzigingen
13.1 De overeenkomst en alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn worden met inachtneming van deze voorwaarden beheerst door het Nederlandse recht.
13.2 Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van de in het eerste lid vermelde overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen.